16 - صلح و عدالت

هدف اصلی 16 : ترویج جوامع صلح جو و فراگیر برای توسعه­ی پایدار٬ برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد موسسات موثر٬ پاسخ گو و فراگیر در همهی سطوح

1-16 کاهش قابل ملاحظه­ همه­ اشکال خشونت و میزان مرگ و میرهای وابسته به آن در همه جا

2-16 پایان دادن به سوء استفاده و استثمار٬ قاچاق و همه­ی اشکال خشونت علیه کودکان و شکنجه­ آنان

3-16 ترویج حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی و تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه.

4-16 کاهش قابل ملاحظه­ جریان غیر قانونی پول و اسلحه٬ تقویت فعالیت­ها برای بازیافت و بازگرداندن دارایی­ های به سرقت رفته و مبارزه با همه اشکال جرایم سازمان یافته تا سال

5-16 کاهش قابل ملاحظه­ی فساد و رشوه خواری در همه­ی اشکال آن تا سال 2030

6-16 ایجاد موسسات موثر٬ پاسخ گو و شفاف در همه­ سطوح

7-16 تضمین تصمیم گیری نتیجه بخش٬ همه شمول٬ مشارکتی و نمایان گر همه­ افراد جماعه در همه­ سطوح

8-16 گسترش و تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در موسساتی که در قالب حاکمیت جهانی اداره می­ شوند (مانند سازمان­های بین المللی همچون سازمان ملل متحد و غیره...)

9-16 تامین هویت قانونی٬ از جمله خدمات ثبت احوال برای همه تا سال 2030

10-16 تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی ­های بنیادین در راستای مقررات ملی و توافق­ های بین المللی

16- الف- تقویت موسسات مرتبط ملی٬ از جمله از طریق همکاری­های بین المللی به منظور ظرفیت سازی در همه­ سطوح٬ به ویژه در کشورهای در حال توسعه٬ برای ممانعت از خشونت و نیز مبارزه با جرم و تروریسم

16-ب- تروجی و اجرای قوانین و خط مشی ­های عاری از تبعیض برای توسعه­ پایدار

جستجو