17-همکاری جهانی برای تحقق اهداف توسعه پایدار

 

هدف اصلی 17 : تقویت ابزار اجرا و احیای همکاری­ های جهانی برای تحقق توسعه­ پایدار

مالی

1-17 تقویت فعالیت­های مربتط با بسیج منابع مالی داخلی٬ از جمله از طریق: حمایت بین المللی از کشورهای در حال توسعه برای بهبود ظرفیت ملی در حوزه­ جمع آوری مالیات و سایر درآمدها

2-17 تشویق کشورهای توسعه یافته به اجرای کامل تعهدات خود در زمینه­ کمک رسانی برای امر توسعه­٬ از جمله ترغیب بسیاری از کشورها توسعه یافته برای اختصاص 7/0 درصد از درآمد ناخالص ملی به منظور ارائه­ی کمک­های رسمی برای توسعه (ODA/GNI) به کشورهای در حال توسعه و همچنین اختصاص بین 15 تا 20 درصد از ODA/GNI به کشورهای دارای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی. تشویق کشورهای تامین کننده­ ODA ( کمک­ های رسمی برای توسعه) به منظور اختصاص حداقل 20 درصد از ODA/GNI به کشورهای درای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی

3-17 تامین منابع مالی اضافی برای کشورهای در حال توسعه از محل منابع مختلف

4-17 کمک به کشورهای در حال توسعه به منظور رسیدن به توان بازپرداخت دیون در دراز مدت از طریق تدوین سیاست­های هماهنگ برای تامین مالی دیون٬ بخشودگی دیون و تجدید ساختار بدهی ( یا دیون) به گونه­ ای مناسب و پرداخت قرض­ های خارجی بسیاری از کشورهای فقیر به شدت مقروض٬ با هدف کاهش فشار عصبی ناشی از دیون.

5-17 اختصاص و اجرای رژیم­ های ترویج سرمایه گذاری برای کشورهای دارای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی

فناوری

6-17 افزایش امکان دسترسی به علم٬ فناوری و نوآوری و ارتقای همکاری­های شمال- جنوب٬ جنوب- جنوب و همکاری­های مثلثی بین المللی و منطقه­ای درحوزهی علم٬ فناوری و نوآوری٬ و به اشتراک گذاری هرچه بیشتر دانش مربوط به موارد مورد توافق متقابل٬ از جمله از طریق هماهنگی بهتر میان ساز و کارهای موجود٬ به ویژه در سطح سازمان ملل متحد و از طریق ایجاد سازو کاری جهانی برای تسهیل دسترسی به فناوری و استفاده از آن

7-17 ترویج توسعه٬ انتقال و انتشار فناوری­ های بی عیب و معقول از منظر زیست محیطی به کشورهای در حال توسعه با شرایط امتیازی٬ ترجیحی و مطلوب برای کشور دریافت کننده­­ فناوری٬ بر مبنای توافق­ های متقابل

8-17 راه اندازی کامل بانک فناوری و ساز و کار ظرفیت سازیی در علم٬ فناوری و نوآوری برای کشورهای دارای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی تا سال 2017  و گسترش استفاده از فناوری توانمند کننده٬ به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات

ظرفیت سازی

9-17 افزایش حمایت بین المللی برای اجرای فعالیت­های ظرفیت سازی موثر و هدفمند در کشورهای در حال توسعه٬ با هدف حمایت از طرح­های ملی برای اجرای همه­ اهداف توسعه­ پایدار٬ از جمله از طریق: ترویج همکاری­ های شمال- جنوب٬ جنوب- جنوب و همکاری­ های مثلثی

تجارت

10-17 استقرار و ترویج یک نظام تجاری چند جانبه­ جهانی٬ قانون مدار٬ باز و به دور از تبعیض٬ تحت نظارت سازمان تجارت جهانی٬ از جمله از طریق: مذاکره در چارچوب دستور کار توسعه­ دوحه سازمان تجارت جهانی

11-17 افزایش قابل ملاحظه­ی صادرات کشورهای در حال توسعه٬ به ویژه با هدف افزایش دو برابر سهم این کشورها در صادرات جهانی تا سال 2020

12-17 اجرای به موقع و مناسب طرح دسترسی بدون مالیات و بدون سهمیه به بازار٬ برای کشورهای دارای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی در راستای تصمیمات سازمان تجارت جهانی٬ از جمله از طریق: تضمین شفافیت  وسادگی قواعد ترجیحی[1] کشور مبدا در خصوص واردات کالا از کشورهای دارای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی٬ که باعث تسهیل دسترسی به بازار می­شود.

موضوعات نظام مند

انسجام نهادی و همخوانی خط مشی­ها

13-17 ارتقای ثبات اقتصاد کلان٬ از جمله از طریق: انسجام و همخوانی خط مشی­ ها

14-17 ارتقای انسجام سیاسی برای توسعه­ پایدار

15-17 احترام به حاکمیت و فضای سیاسی کشورها٬ به منظور وضع و اجرای سیاست­هایی برای ریشه کنی فقر و دستیابی به توسعه­ پایدار

مشارکت­ های ذی نفعان چند گانه

16-17 تقویت و گسترش مشارکت جهانی برای توسعه­ پایدار از طریق: مشارکت ­های ذی نفعان چند گانه که در پشتیبانی از دستیابی به اهداف توسعه پایدار در همه­ کشورها٬ به ویژه کشورهای در حال توسعه٬ به بسیج و به اشتراک گذاری دانش٬ تخصص٬ فناوری و منابع مالی کمک می­ کنند.

17-17 ترغیب و ترویج مشارکت­ های موثر خصوصی٬ خصوصی- دولتی و مشارکت موثر جامعه­ی مدنی در سایه­ی تجارب به دست آمده از مشارکت­ ها و راهبردهای پیشین تامین منابع

توجیه پذیری و پایش داده

18-17 افزایش حمایت از کشورهای در حال توسعه٬ از جمله کشورهای درای پایین­ترین سطح توسعه یافتگی و کشورهای جزیره ­ای کوچک در حال توسعه برای ظرفیت سازی٬ در جهت افزایش چشمگیر دسترسی به داده­ها و اطلاعات به موقع و موثق در حوزه­های مختلف مانند: درآمد٬ جنسیت٬ سن٬ نژاد٬ قومیت٬ وضعیت مهاجرت٬ معلولیت٬ موقعیت جغرافیایی و سایر ویژگی­های مختص شرایط ملی کشورها تا سال 2020

19-17 تکیه بر برنامه ­های ابتکاری موجود برای اندازه گیری پیشرفت حاصله در توسعه­ پایدار٬ با توجه به تحقق اهداف در نظر گرفته شده در زمینهی تولید ناخالص ملی و ظرفیت سازی آماری در کشورهای در حال توسعه[1] Preferential rules

جستجو